ว่าด้วยการเป็นสมาชิกใหม่

1. ว่าที่สมาชิกใหม่ต้องถูกเสนอชื่อพร้อมภาพถ่ายและประวัติพอสังเขป โดยสมาชิกของสโมสรที่ยังคงสมาชิกภาพอยู่ โดยที่ยังไม่ต้องแจ้งใหว่าที่สมาชิกใหม่ทราบ ให้ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายสมาชิกภาพก่อน

2. ฝ่ายสมาชิกภาพพิจารณาและนำเสนอต่อสมาชิกสโมสรทุกคน เพื่อขอมติเห็นชอบ

3. เมื่อสมาชิกเห็นชอบแล้ว สมาชิกผู้เสนอชื่อสมาชิกใหม่ เชิญผู้ถูกเสนอ เข้าร่วมการประชุมสโมสรอย่างน้อย 5 ครั้ง ในฐานะแขกผู้สังเกตการณ์

4. จากนั้น ฝ่ายสมาชิกภาพจะได้จัดพิธีการต้องรับเข้าเป็นสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการ

 

ว่าด้วยสมาชิกสโมสร

1. สมาชิกสโมสรฯ มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมสโมสรทุกครั้ง นอกจากจะไม่อยู่ หรือเจ็บป่วย หรือสุดวิสัยธุระ ซึ่งควรจะแจ้งให้เลขาธิการ หรือฝ่ายการเข้าประชุม ทราบก่อนทุกครั้งเมื่อต้องการจะขาดการประชุม สมาชิกควรร่วมประชุมอย่างน้อย 25% ของการประชุมตลอดปีบริหาร

2. ให้เวลาและแสดงความคิดเห็นอย่างดีแก่สโมสรเพื่อการพัฒนาและความเข้มแข็งของสโมสร

3. พร้อมเสมอที่จะรับตำแหน่งการทำงานในหน้าที่หนึ่งหน้าที่ใด ซึ่งทางสโมสรฯ มอบหมายให้ ทำอย่างเต็มความสามารถด้วยการวางแผนกลยุทธ์อย่างรอบครอบ และหรือแม้จะมิได้รับมอบหมายตำแหน่งใด ก็พร้อมเสมอที่จะสนับสนุน ช่วยเหลืองาน สมาชิกผู้ทำหน้าที่บริหารของสโมสร

4. ควรศึกษาธรรมนูญ กฎข้อบังคับ ของสโมสรฯ และของโรตารีสากล

5. ควรรีบชำระค่าบำรุงหรือเงินอุดหนุนอื่นๆให้แก่สโมสรฯ ตามกำหนดโดยมิต้องเตือนหรือทวงถาม

6. สมาชิกทุกคน ต้องชำระค่าสมาชิก 10,000 บาท/ปี (รวมค่าร่วมงานสถาปนาประจำปี 1,000 บาท แล้ว

7. สมาชิกที่ส่งบุตร-หลาน ไปแลกเปลี่ยน (YE) จะต้องชำระเงินส่วนหนึ่งแก่สโมสร จำนวน 100,000 บาท โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จำนวน 50,000 บาท เป็นการรับประกันการรับดูแลนักเรียนที่เข้ามาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ และส่วนที่ 2 จำนวน 50,000 บาท จะแยกเป็นการสมทบการบริหารสโมสร 30,000 บาท และ สมทบโครงการทุนการศึกษา 20,000 บาท

 

ว่าด้วยการเป็นนายกสโมสร

1. ผู้จะดำรงตำแหน่งนายกรับเลือก จะต้องได้รับการโหวดเห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่จากสมาชิกสโมสรฯ

2. ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรับเลือกของสโมสร จะต้องเป็นสมาชิกของสโมสรมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีบริหาร (เดือนกรกฎาคม-มิถุนายน ของปีถัดไป นับเป็น 1 รอบปีบริหาร)

3. ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรับเลือกของสโมสร จะต้องเคยดำรงตำแหน่งเลขานุการของสโมสร อย่างน้อย 1 ปีบริหาร

4. ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรับเลือกของสโมสร จะต้องเข้าร่วมประชุมสโมสรทุกครั้ง อย่างน้อย 60% ของการจัดประชุมสโมสร

5. ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรับเลือกของสโมสร จะต้องเข้าร่วมประชุมของโรตารีสากลในภาค 3340 ตามกำหนดทุกครั้ง

6. ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรับเลือกของสโมสร จะต้องเตรียมวางแผนงานหลักในการบริหารของปีบริหารตนเอง และเลือกผู้จะมาดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายต่างๆ ล่วงหน้าไว้พร้อมกัน เพื่อจะสามารถดำเนินกิจกรรมได้ทันทีตามแผนเมื่อถึงปีบริหารตนเอง 

 

ว่าด้วยประธานคณะกรรมบริหารสโมสร

1. ต้องมาจากการได้รับการแต่งตั้งจากนายกรับเลือกประจำปีบริหารนั้นๆ ล่วงหน้า

2. ต้องเข้าร่วมประชุมของสโมสรทุกครั้ง อย่างน้อย 50% ตลอดปี และการประชุมสำคัญควรเข้าร่วมทุกครั้ง

3. วางแผนงานของฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย โดยศึกษาจากสรุปผลงานของปีที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดความรอบครอบ และเกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่ดี นำเสนอต่อนายกรับเลือก ก่อนเริ่มต้นปีบริหาร

4. เลือกทีมบริหารในฝ่าย และดำเนินงานตามแผนงาน

5. ทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีบริหาร พร้อมที่จะส่งมอบงานต่อให้แก่ฝ่ายทีมบริหารปีถัดไปโดยเฉพาะเหรัญญิก จะต้องทำรายงานสรุปรายรับจ่าย โดยละเอียดแก่นายกสโมสร เพื่อพร้อมส่งมอบปีบริหารถัดไป

6. เลขา  และปฏิคม จะต้องเป็นผู้รวบรวม รายงาน และผลงานทั้งหมดของทุกฝ่าย ตลอดปีบริหาร เป็นเอกสารรวมเล่ม เพื่อเก็บเป็นหลักฐานบันทึกเหตุการณ์ประจำปีบริหาร ส่งมอบให้สโมสรเก็บรักษาต่อไป

 

ว่าด้วยการเข้าร่วมพบปะ เพื่อประชุม หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสโมสร

1. สโมสรแจ้งกำหนดการประชุม/กิจกรรมแก่สมาชิก ด้วยช่องทางต่างๆ เพื่อเชิญชวนสมาชิกมาร่วมประชุม/กิจกรรม ล่วงหน้าก่อนวันทุกครั้ง

2. ระหว่างการประชุมแบบเป็นทางการทุกกรณี งดนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้ามาดื่มในการประชุม

3. การประชุมสโมสร ต้องมีสมาชิก 10 คนขึ้นไปจึงเปิดประชุมได้

4. การพบปะเพื่อการประชุมหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรตารี เพื่อบรรยากาศที่ดีและเต็มไปด้วยมิตรภาพ ขอให้มวลสมาชิก เก็บ อายุ ฐานะ อาชีพ ยศ บรรดาศักดิ์ และตำแหน่งทางสังคมต่างๆ ไว้ภายนอกสถานที่ และเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมต่างๆ อย่างมิตรภาพ และเป็นกันเอง เมื่อการพบปะสิ้นสุดลงขอรับรองว่าท่านจะได้สิ่งเหล่านั้นกลับคืน

5.การประชุมคณะกรรมการบอร์ดบริหาร ต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50% และการตัดสินอนุมัติเรื่องใดๆ ควรต้องมีเสียงอนุมัติ 50% ขึ้นไป คณะกรรมการบอร์ดบริหารสโมสรประกอบด้วย นายก, นายกเพิ่งผ่านพ้น, นายกรับเลือก, รองนายก, เลขาฯ, เหรัญญิก, และ ประธาน 6 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารสโมสร ฝ่ายสมาชิกภาพ ฝ่ายมูลนิธิโรตารี ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายสิ่งแวดล้อม

6. การออกเสียงสนับสนุน หรือคัดค้าน เรื่องใดๆ ในที่ประชุม ถือเป็นมติสรุปที่ต้องปฏิบัติตาม ผู้ไม่อยู่ในที่ประชุมจะคัดค้านภายหลังมิได้ หากการประชุมที่ต้องมีการออกเสียง และสมาชิกไม่สามารถมาร่วมได้แต่ต้องการออกเสียง ต้องแจ้งแก่เลขาสโมสรว่าให้สมาชิกท่านใดในที่ประชุมมีสิทธิถือเสียงแทน ล่วงหน้าก่อนการประชุมจะเริ่ม

7. ในการประชุมประจำสัปดาห์ของสโมสรแต่ละครั้ง สโมสรจะออกค่าอาหารและเครื่องดื่มแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 100 บาท ซึ่งส่วนเกินที่เหลือสมาชิกผู้สั่งจะต้องเป็นผู้จ่ายเอง

8. ในการเดินทางเข้าร่วมประชุม หรือกิจกรรมสำคัญ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของภาค, ของโรตารีสากล, คู่มิตร, สปอนเซอร์ ฯลฯ สโมสรจะจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆในการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ ให้แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมในนามของสโมสรฯ ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/คน และค่าเดินทางเป็นคณะ 3,000 บาท/คณะ แต่ในส่วนของค่าที่พัก และค่าอาหารต่างๆ นั้น สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องออกเอ

9. สโมสรควรมีการประชุม คลับแอสแซมบลี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ว่าด้วยการเบิกจ่ายด้วยงบสโมสร

1. นายกสโมสรสามารถอนุมัติงบฉุกเฉินทันทีได้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 บาท

2. การใช้งบใดๆ ที่มากกว่า 3,000 บาท ขึ้นไป ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของสโมสรก่อนทุกครั้ง

3. การเบิกงบใดๆ จะต้องรับการอนุมัติจากนายกสโมสร หรือประธานโครงการนั้นๆ ก่อนทุกครั้ง และจะต้องมีใบเสร็จที่ออกโดยผู้ผลิต/เจ้าของสินค้าและบริการ นั้นๆเท่านั้น มายืนยันในการเบิก

4. เหรัญญิกสโมสร มีหน้าที่รายงานสภาพการเงินแก่สโมสรเดือนละครั้ง หรืออย่างน้อย 3 เดือน ครั้ง 

5. บัญชีการเงินสโมสร ได้แก่ งบบริหารสโมสร งบการกุศล งบเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยน งบทุนการศึกษา งบโครงการวิ่งการกุศล การเบิกจ่ายต้องมีกรรมการเซ็นรวมสามคน หรือ สองในสามคน (โดยมีเหรัญญิกสโมสรเซ็นร่วมด้วย)

 

back 1 1