คณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีหมากแข้ง
ปีบริหาร 2561 - 2562

pakpum pichit anan rujira

นายกสโมสรฯ
Club President

นย.ภาคภูมิ จูมพรักษ์
P.Parkpoom Joomparak

เลขานุการสโมสร / Secretary
นายกรับเลือก / President Elect

อน.พิชิต เพิ่มวณิชกุล
PP.Pichit Permvanichagul

เหรัญญิก / Treasurer

อน.อนันต์ ปัญญาวัน
PP.Anan Panyawan

ปฎิคม / SAA

รทร.รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ
RTN.Ruchira Saruchikamjonwattana

vivat sakchai pichit chusak

อุปนายก 1 /Vice President1

อผภ.วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ
PDG.Vivat Pipatchaisiri

อุปนายก 2 / Vice President2

อน.ศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
PP.Sakchai Unchittikul

อุปนายก 3/ Vice President3

อน.พิชิต เพิ่มวณิชกุล
PP.Pichit Permvanichagul

อุปนายก 4/ Vice President4

อน.ชูศักดิ์ คุณพนิชกิจ
PP.Chusak Kunpanitkit

suwat im chawengsak nipan

อุปนายก 5/ Vice President5

อน.สุวัฒน์ วิไลงาม
PP.Suwat Wilaingam

อุปนายก 6/ Vice President6

PP.Hobin IM

ประธานบริหารสโมสร
Club Administration Chair
อน.เชวงศักดิ์ เชาวน์วิวัฒน์
PP.Chawengsak Chawviwat

ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
Service Projects Chair
อน.นิพันทฐ์ สัจจะไพบูลย์
PP.Nipan Sajjapaibul

watcharapon rujira nuy1 tery12

ประธานมูลนิธิโรตารี
Rotary Foundation Chair
รทร.วัชราภรณ์ พาน้อย
RTN.Watcharaphon Panoi

ประธานสมาชิกภาพ
Membership Chair
รทร.รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ
RTN.Ruchira Saruchikamjonwattana

ประธานประชาสัมพันธ์
Public Relations Chair
รทร.เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์
RTN.Deara Piboolwatthanawong

ประธานโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม
Environmental Projects
RTN.Terry Calyton