แผนผังคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีหมากแข้ง
ปีบริหาร 2560 - 2561

chusak1 pakpum anan jessada

นายกสโมสรฯ
Club President
นายกชูศักดิ์ คุณพนิชกิจ
P.Chusak Kunpanitkit

เลขานุการสโมสร / Secretary
นายกรับเลือก / President Elect

นยล.ภาคภูมิ จูมพรักษ์
PE.Parkpoom Joomparak

เหรัญญิก / Treasurer
อน.อนันต์ ปัญญาวัน
PP.Anan Panyawan

ปฎิคม / SAA
รทร.เจษฎา นุชนาฎ
RTN.Jessada Nuchanard

chawengsak suwat nipan prem

อุปนายก 1 /Vice President1
อน.เชวงศักดิ์ เชาวน์วิวัฒน์
PP.Chawengsak Chawviwat

อุปนายก 2 / Vice President2
อน.สุวัฒน์ วิไลงาม
PP.Suwat Wilaingam

อุปนายก 3/ Vice President3
อน.นิพันทฐ์ สัจจะไพบูลย์
PP.Nipan Sajjapaibul

อุปนายก 4/ Vice President4
อน.เปรม ภักดีประยูรวงศ์
PP.Prem Pharkdiprayoonwong

sakchai willaim pompan pichit

อุปนายก 5/ Vice President5
อน.ศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
PP.Sakchai Unchittikul

อุปนายก 6/ Vice President6
RTR.William P Harrison

ประธานบริหารสโมสร
Club Administration Chair
รทร.พร้อมพรรณ จันทมุขตระกูล
RTN.Promphan Janthamuktrakun

ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
Service Projects Chair
อน.พิชิต เพิ่มวณิชกุล
PP.Pichit Permvanichagul

watcharapon rujira nuy1 Terry

ประธานมูลนิธิโรตารี
Rotary Foundation Chair
รทร.วัชราภรณ์ พาน้อย
RTN.Watcharaphon Panoi

ประธานสมาชิกภาพ
Membership Chair
รทร.รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ
RTN.Ruchira Saruchikamjonwattana

ประธานประชาสัมพันธ์
Public Relations Chair
รทร.เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์
RTN.Deara Piboolwatthanawong

ประธานโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม
Environmental Projects
RTN.Terry Calyton