วันที่ 10 มิถุนายน 2560  เอกสาร #0001

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต01,02,03,04
เรื่อง เครื่องกรองน้ำ200โรงเรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มกรอกข้อมูลโรงเรียน

         ในปี บริหารโรตารี2017-18 สโมสรโรตารีหมากแข้ง จ.อุดรธานี มีความประสงค์จะทำโครงการเครื่องกรองน้ำสะอาด ขนาดเล็กพร้อมถังน้ำดื่มขนาด 70 ลิตร เพื่อมอบให้โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่เขตการศึกษาอุดรธานี เขต01,02,03,04 โดยจะนำรายชื่อโรงเรียนที่ได้รวบรวมมา เสนอโครงการฯไปยังโรตารีสาลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง หากได้รับการอนุมัติโครงการดังกล่าว ก็จะ
ดำเนินการจัดหาให้ได้ตามวัตถุประสงค์

         สโมสรฯต้องการให้สพป.อุดรธานี เขต 01,02,03,04คัดเลือก โรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นโรงเรียนที่ยังขาดเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับนักเรียน
2. มีนักเรียนจำนวนน้อยกว่า100คน

         โดยขอให้คัดเลือก สพป.เขต 01 จำนวน 50 โรงเรียน, สพป.เขต 02 จำนวน 50 โรงเรียน, สพป.เขต03 จำนวน 50 โรงเรียน, สพป.เขต 04 จำนวน 50 โรงเรียน, ขอให้แจ้งรายละเอียดตามไฟล์ที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ _____________ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

         จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
นายก ชูศักด์ิ คุณพณิชกิจ
นายกสโมสรโรตารีหมากแข้งปีบริหาร 2017-18

 

ประสานงานโรตารีติดต่อ
1. อน.กมลพร จารุไชยกุล, ประสานงานโรงเรียน 091-5155496, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. รทร.เจษฎดา นุชนาฎ, รองประธานฯ 083-5995690 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. อน.พิชิต เพิ่มวณิชกุล, ประธานโครงการบำเญประโยชน์089-8401200 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

แบบฟอร์มขอรับเครื่องกรองน้ำ